Καύσιμα - Ορυκτέλαια

Βενζίνη (95 RON) (100 RON) & LRP

Πυκνότητα

Απόσταξη

Προσδιορισμός κινιζαρίνης

Μόλυβδος

Χρώμα-εμφάνιση

Θείο

Πετρέλαιο Κίνησης - Biodiesel

Πυκνότητα

Σημείο αναφλέξεως

Υγρασία

Θερμογόνος δύναμη

Απόσταξη

Σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου

Σημείο ροής

FAME

Χρώμα

Δείκτης κετανίου

Θείο

Σημείο θόλωσης

Κινηματικό ιξώδες στους 40C

Προσδιορισμός solvent yellow 124

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Πυκνότητα

Σημείο αναφλέξεως

Υγρασία

Σημείο θόλωσης

Απόσταξη

Σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου

Σημείο ροής

Θερμογόνος δύναμη

Χρώμα

Δείκτης κετανίου

Θείο

Κινηματικό ιξώδες στους 40C

Προσδιορισμός solvent yellow 124

Μαζούτ

Πυκνότητα

Σημείο αναφλέξεως

Περιεκτικότητα Νερού

Ολικό ίζημα

Ανθρακούχο υπόλειμμα

Σημείο ροής

Θερμογόνος δύναμη

Τέφρα

Θείο

Κινηματικό ιξώδες στους 50C

Λιπαντέλαια - Ορυκτέλαια

Πυκνότητα

Σημείο αναφλέξεως

Περιεκτικότητα Νερού

Αδιάλυτα σε πεντάνιο

Μεταλλικά ρινίσματα

Σημείο ροής

Ελεύθερος Άνθρακας

TBN (Total Base Number)

Θείο

Κινηματικό ιξώδες στους 40C

Κινηματικό ιξώδες στους 100C

Λιγνίτης

Υγρασία

Θερμογόνος δύναμη

Θείο

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο