Εδαφολογική ανάλυση και συμβουλευτική λίπανση

  • Ελαχιστοποίηση
  • Μηχανική σύσταση
  • Μικροθρεπτικά και Μακροθρεπτικά στοιχεία
  • Οργανική ουσία
  • Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα
  • Ολικό και Ελεύθερο CaCO3